Record của Vòng 2

Box Record Vòng 2- VNS MASTER CUP VI